رئوس فعالیت‌ها و برنامه‌ها

۱- مطالعه خواص بیولوژیکی عصاره، اسانس و ترکیبات مستخرج از گیاهان دارویی و جداسازی ترکیبات عصاره های گیاهی