اهمیت

امروزه تحولات چشمگیری در عرصه کشاورزی در حال اتفاق بوده و لذا تغییرات بنیادین دیدگاه ها نسبت به ظرفیت های این بخش انفکاک ناپذیر از توسعه کشور در زندگی بشر لزوم تغییر روش های مطالعه آن را آشکار می نماید. در همین راستا شناخت پیشرفت ها در زمینه کشاورزی در ممالک پیشرفته جایگاه ویژه ای را در استراتژی های دراز مدت به خود اختصاص داده است. در مسیر این تحولات تکیه اصلی استفاده از فناوری های مدرن در کشف وقایع بیولوژیک، بیو و نانوتکنولوژی و یافته های جدید علوم زراعی و باغی قرار دارند. به منظور تحقق بخشی از وظایف پژوهشی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اقدام به راه اندازی مجتمع تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی در منطقه سربندان نموده است.