مأموریت‌ها

- انجام پژوهش‌های هدفمند در عرصه فناوری‌های نوین به منظور بهره برداری از نتایج این پژوهشها در جهت حل مشکلات بخش کشاورزی.

- تشویق و حمایت از افراد کار آفرین و صاحبان ایدههای نوین در بخش کشاورزیکه ایده آنها دارای مزیت اقتصادی بوده و قابلیت تجاری شدن را دارا باشد.

- تولید ثروت از طریق تجاری کردن نتایج تحقیقات و کاربردی کردن ایده‌های مبتنی بر فناوری های نوین