ریاست

 

نام و نام خانوادگی: دکتر وحید زرین نیا

رشته تحصیلی: بیماری شناسی گیاهی

تخصص اصلی: قارچ شناسی و بیماری‌های قارچی گیاهان

مدرک تحصیلی: دکتری

مرتبه علمی: استادیار