تجهیزات آزمایشگاهی آز میکروبیولوژی

-انکوباتور ثابت و شیکر دار، -هود میکروبی، - pH متر، -بیوفتومتر شرکت اپندروف، -دستگاه PowerWave شرکت Bioteck ، -تجهیزات مورد نیاز برای الکتروفورز پروتئین ها، -هیتر استیرر، -سمپلر و پیپتور، هود میکروبیولوژی کلاس II ، ، اتوکلاو، میکروسکوپ، سانتریفوژ یخچالدار، انکوباتور، آون، همزن مغناطیسی، همزن حرارتی مغناطیسی، شیکر انکوباتور افقی، یخچال، فریزر منفی ۲۰،pH متر، ترازوی دقیق، پیپت و میکروپیپت، دستگاه توزیع کننده محیط کشت، لوازم فلزی و شیشه ای آزمایشگاهی، ستگاه ترموسایکلر ( Bio Rad, )، الکترفورز ( Bio Rad, midi ) و ( Appelex, mini )، سانتریفوژ با دور ۱۴۰۰۰ ( Hettich )، دستگاه ترانس ایلومینیتور با دو طول موج ( UVP, trans illuminator )،حمام خشک ( Dry Bath )، انواع سمپلرهای استاندارد، ورتکس و مینی فیوژ،انواع هیتر استیرر، میکروسکوپ نوری ( Olympus, BX-51) مجهز به سیستم مونیتورینگ، استریومیکروسکپ، لوازم ازمایشگاهی معمول شامل: اتوکلاو، آون، ظروف پتری در سایز های مختلف، ارلن در سایز های مختلف، فلاسک در سایز های مختلف، بشر سایز های مختلف دستگاه تقطیر درخلا، بن ماری، سونیکاتور، یخچال فریزر، استیرر، هات پلات استیرر، ورتکس.