تجهیزات آزمایشگاهی آز حشره‌شناسی

بینوکولار، تورحشره گیری، لوپ، کادر تعیین تراکم و ادوات و لوازم موردنیاز شبکه های مراقبت مانند (تله، فرمون لوپ، ارتفاع سنج، دماسنج و........) شیشه ی کشنده، سوزن اتاله ۰/۱ ،۰/۲، ۰/۵ حشرات، کامپیوتر مناسب، شیشه آلات آزمایشگاهی در حد نیاز، شیشه ساعتی، پتری دیش، لام و لامل، تلفن حداقل یک خط، موارد موردنیاز کشت آزمایشگاهی، شیشه های نگهداری نمونه، چراغ الکلی، ست تشریح.