تجهیزات آزمایشگاهی آز نماتولوژی

امکانات این آزمایشگاه میکروسکوپ، سانتریفوژ، استریومیکروسکوپ، میکروسکوپ استاد- دانشجو، انکوباتورو همچنین امکانات لازم جهت جداسازی نماتدها از بافت های گیاهی و خاک و تهیه اسلاید می باشد.