مأموریت‌ها و برنامه‌های آز آبزیان و فرآوری

این آزمایشگاه برای انجام تحقیقات مربوطه در زمینه‌های تکثیر و پرورش آبزیان، صید و بهره برداری آبزیان، بوم شناسی آبزیان شیلاتی، فرآوری محصولات شیلاتی و بهداشت آبزیان برنامه ریزی شده است.