تجهیزات آزمایشگاهی آز آبزیان و فرآوری

 

میکروسکوپ، استریومیکروسکوپ، فریز درایر، pH متر، هات پلیت، آکواریوم، ترازو، دستگاه سوکسله، فتواستریومیکروسکوپ، فتومیکروسکوپ اینورت، آون، انکوباتور، انکوباتور شیکردار، ژرمیناتور، دستگاه کجلدال، الکتروفورز پروتئین.