مأموریت‌ها و برنامه‌های آز ژنومیکس و پروتئومیکس

در سالهای اخیر اصلاح گیاهان دارویی به عنوان یک عامل کلیدی در بهبود گیاهان دارویی مورد توجه قرار گرفته است. مهمترین نیاز صنعت دستیابی به مواد اولیه دارویی همگن و با کیفیت بالا می باشد. از طرفی ایجاد ارقام دارای درصد بالای مواد موثره، پتانسیل تولید بالا، عادت رشد و فنولوژی مطلوب، مقاومت به تنش‌های زنده و غیر زنده و اصلاح آنها برای سیستم های مکانیزه موجب افزایش بهره اقتصادی کشت و اقبال کشاورزان به تولید گیاهان دارویی خواهد شد. در مورد بسیاری از گیاهان دارویی دستیابی به ارقام مناسب با بهره گیری از تنوع موجود بین جمعیت های طبیعی یا نژادهای محلی امکان پذیر می‌باشد. با توجه به ظرفیت ژنتیکی بالای بسیاری از گونه‌های وحشی و نژادهای محلی گیاهان دارویی در ایران و نیاز صنایع وابسته، آزمایشگاه بیوتکنولوژی گیاهان دارویی به منظور ”ارزیابی“، ”حفاظت“ و ”استفاده“ از ژرم پلاسم گیاهان دارویی کشور در جهت دستیابی به ارقام مطلوب کشت و صنعت های گیاهان دارویی با استفاده از روش‌های کلاسیک و در تلفیق با تکنیک های مولکولی راه اندازی خواهد گردید.

رئوس فعالیتهای پژوهشی

۱- بررسی نحوه توارث ترکیبات باارزش دارویی با استفاده از روش های کلاسیک و نوین

۲- توسعه نشانگر های مولکولی به منظور بررسی تنوع و ساختار ژنتیکی و تهیه نقشه های ژنتیکی

۳- توسعه نشانگرهای مولکولی پیوسته با ترکیبات باارزش دارویی جهت انتخاب به کمک نشانگر همراه

۴- بهینه سازی تکنیک های مناسب به منظور ایجاد و حفظ تنوع ژنتیکی گونه های دارویی در معرض خطر انقراض

۵- بهینه سازی تکنیک های مناسب به منظور بررسی سیتوژنتیکی گونه های دارویی مهم و ایجاد گیاهان با سطوح پلوییدی مختلف جهت مطالعات ژنتیکی و کاربرد در برنامه های اصلاحی

۶- شناسایی ژن های موثر در مسیر بیوسنتز ترکیبات طبیعی

۷- انتقال ژن‌های مسئول در مسیر بیوسنتز متابولیت های ثانویه و مهندسی متابولیک به منظور تولید مواد اولیه دارویی باارزش از طریق کشت های کنترل شده درون شیشه ای

۸- مطالعه ترانسکریپتوم، پروتئوم و متابولوم گیاهان دارای متابولیت های با ارزش دارویی

۹- مطالعات فیلوژنتیکی و سیستماتیک مولکولی بر اساس توالی های هسته ای و کلروپلاستی
۱۰- مطالعات بیوسیستماتیکی بر اساس داده های کرورموزومی، دانه گرده و ساختار تشریحی
۱۱- مطالعات کموتاکسونومیکی بر اساس ترکیبات اسانس و عصاره گیاهان گلدار