تجهیزات آزمایشگاهی آز ژنومیکس و پروتئومیکس

دی اکسید کربن انکوباتور، همزن مغناطیسی، همزن حرارتی مغناطیسی، شیکر انکوباتور افقی، هود شیمیایی، هود میکروبیولوژی کلاس II ، ترموسایکلر، سانتریفیوژ، الکتروفورز های عمودی و افقی، یخچال، فریزر منفی ۲۰، فریزر منفی ۸۰،pH متر، تانک نیتروژن مایع، میکرو سانتریفیوژ، ورتکس، ترازوی دقیق، دستگاه عکس برداری، دستگاه ترموسایکلر ( Bio Rad, )، الکترفورز ( Bio Rad, midi ) و ( Appelex, mini )، سانتریفوژ با دور ۱۴۰۰۰ ( Hettich )، دستگاه ترانس ایلومینیتور با دو طول موج ( UVP, trans illuminator )،حمام خشک ( Dry Bath )، انواع سمپلرهای استاندارد، ورتکس و مینی فیوژ،انواع هیتر استیرر، میکروسکوپ نوری ( Olympus, BX-51) مجهز به سیستم مونیتورینگ