مأموریت‌ها و برنامه‌های آز کشت بافت

تکنیک کشت بافت طی چند دهه گذشته به عنوان ابزاری کارامد در ریزازدیادی، تکثیر، اصلاح و تولید گیاهان در شرایط کنترل شده درون شیشه ای در مراکز تحقیقاتی سراسر دنیا مورد استفاده قرار می گیرد. در واقع کشت بافت گیاهی را نمی توان شاخه ای مجزا از علومی نظیر ژنتیک، فیزیولوژی، باغبانی و غیره به شمار آورد بلکه کشت بافت ابزار مناسبی در خدمت سایر علوم بوده و به آنها در دستیابی به اهداف مورد نظر کمک می کند. در زمینه گیاهان دارویی نیز علاوه بر کاربرد آندر ریزادیادی، تکثیر، تولید و حفاظت از گیاهان دارویی باارزش و در خطر انقراض، طی دو دهه اخیر به عنوان ابزاری موثر برای تولید متابولیت های ثانویه در شرایط کنترل شده نیز مطرح می باشد. این آزمایشگاه تلاش می کند تا با مطالعه مسیرهای بیوسنتزی متابولیت های ثانویه در گیاهان دارویی، انتقال ژن و دخالت در بیوسنتز این ترکیبات، بهینه سازی تولید آنها در کشت های کنترل شده سوسپانسیون سلولی و ریشه مویینه را تا مرحله نیمه صنعتی مورد مطالعه قرار دهد.

 

رئوس فعالیتهای پژوهشی:

۱- کشت بافت و ریزازدیادی گیاهان دارویی با تاکید بر گونه های انحصاری و در خطر انقراض

۲- ریزازدیادی و تکثیر ارقام همگن گیاهان دارویی به منظور حفظ ارقام پرمحصول

۳- القای کالوس و بهینه سازی کشت‌های سوسپانسیون سلولی گیاهان دارویی برای تولید متابولیت های ثانویه

۴- القای ریشه مویینه در گیاهان دارویی با استفاده از اگروباکتریوم و بهینه سازی تولید متابولیت های ثانویه در شرایط کشت های درون شیشه

۵- انتقال ژن های موثر در مسیر بیوسنتز ترکیبات طبیعی و مطالعه بیان آنها در اندام یا گیاهان دارویی باززایی شده تراریخت (مهندسی متابولیک)

۶- بهینه سازی تولید متابولیت های ثانویه باارزش در شرایط نیمه صنعتی با استفاده از بیوراکتورها

۷- کشت اندام های گیاهی و تهیه گیاهان عاری از ویروس (کشت مریستم)

۸- تهیه پروتکل های مناسب برای تکثیر گیاهان دارویی و معطر از طریق تکنیکهای کشت بافت

۹- کشت دانه گرده و پرچم و استفاده از سایر روش ها به منظور تولید گیاهان دارویی هاپلوئید و دابل هاپلوئید در جهت دستیابی به اهداف اصلاحی آنها

۱۰- بررسی پدیده تنوع سوماکلونی و بهره گیری از آن جهت ایجاد واریته های مطلوب