تجهیزات آزمایشگاهی آز علوم دامی

انکوباتور ثابت و شیکر دار، هود میکروبی، pH متر، بیوفتومتر، دستگاه PowerWave ، تجهیزات مورد نیاز برای الکتروفورز پروتئین ها، هیتر استیرر، سمپلر و پیپتور، هود میکروبیولوژی کلاس II ، اتوکلاو، میکروسکوپ، سانتریفوژ یخچالدار، انکوباتور، آون، همزن مغناطیسی، همزن حرارتی مغناطیسی، شیکر انکوباتور افقی، یخچال، فریزر ۲۰-، ترازوی دقیق، سمپلر، پیپت و میکروپیپت، دستگاه توزیع کننده محیط کشت.