تجهیزات آزمایشگاهی آز باغبانی

ترازو های دقیق و نیمه دقیق، آون، هود شیمیایی، دستگاه جوانه زنی بذر، تبخیر کننده دوار با پمپ خلاء، دستگاه اندازه گیری سطح برگ، دستگاه اسانس گیری (کلونجر)، آب مقطر گیری، سمپلر، هم زن مغناطیسی، هم زن حرارتی مغناطیسی، لوازم فلزی و شیشه ای آزمایشگاهی، آون، دستگاه اسانس گیری (کلونجر)، دستگاه عصاره گیری (سوکسله)، تبخیر کننده دوار با پمپ خلاء، آسیاب، ترازو، دستگاه اندازه گیری سطح برگ، دستگاه لفاف و بسته بندی آزمایشگاهی، لوازم فلزی و شیشه ای آزمایشگاهی، گروس چمبر (Growth chamber)