مأموریت‌ها و برنامه‌های آز علوم آب و خاک

این آزمایشگاه تخصصی کشاورزی آزمایشهای تجزیه شیمیایی و فیزیکی بر روی نمونه های خاک و آب و گیاه با مدرنترین دستگاهها و پرسنل متخصص و مجرب انجام خواهد پذیرفت.خدمات دهی به کشاورزان در جهت استفاده اصولی از منابع خاک و آب که با توجه به آنالیزهای شیمیایی و فیزیکی که بر روی نمونه های خاک و آب و گیاه انجام میگیرد توصیه های کودی و الگوی کشت ارائه می شود که برای رسیدن به کشاورزی پایدار و اقتصادی بودن کشاورزی امری مهم و لازم است همچنین با بررسی کیفیت آب آبیاری روشهای آبیاری اصلاح و از منابع آب بصورت صحیح و بهینه استفاده خواهد شد. در این آزمایشگاه پارامترهای فیزیکی-شیمیایی آب و خاک مانند pH ، EC ، نیترات، فسفات، نیتروژن کل، سولفات، کلسیم، منیزیم، کلراید، رنگ، کدورت، قلیائیت، سختی، اکسیژن محلول، اکسیژن خواهی شیمیایی (COD) ، جامدات محلول و معلق در آب، بافت خاک و غیره اندازهگیری می‌شود. دستگاه‌های مورد نیاز در این آزمایشگاه به شرح زیر است:

کاربرد: اندازه گیری آنیونها و کاتیونها، کوره الکتریکی، حمام اولتراسونیک، حمام آب، سانتریفیوژ دور بالا، ترمو راکتور (هاضم)، میکرومولینه، کدورت سنج، COD در نمونه های آب، pH متر رومیزی، EC متر رومیزی