مأموریت‌ها و برنامه‌های کلینیک گیاهپزشکی

بکارگیری علوم و فن آوری های کشاورزی در زمینه های مختلف از جمله گیاهپزشکی استفاده توام آن در شناسائی و کنترل عوامل خسارتزا از اهمیت ویژه ای برخوردار است و لزوم ایجاد مراکز مشاوره و کلینیک های گیاهپزشکی جهت ارشاد و راهنمائی کشاورزان و باغداران و آشنائی آنها با آفات و بیماریها و علفهای هرز مختلف و توصیه روشهای کنترل بیشتر نمایان می شود.تشخیص سریع و دقیق آفات و بیماریها و سایر عوامل خسارتزا قبل از اقدامات به موقع و مناسب جهت مبارزه با پیشگیری ضرورت است. غالباً بعلت کمبود افراد کارآزموده، محلی از متخصصین آفات و بیماریهای گیاهی در مراکز دولتی و دانشگاهی برای تشخیص عوامل خسارتزا استفاده می شود که به علت کمبود این مراکز و دور بودن این مراکز از مزارع و باغات کشاورزان و باغداران بعضاً مسافت زولانی را بایستی طی نمایند تا به این مراکز دسترسی پیدا کنند. که ممکن است بخاطر از دست دادن زمان خسارت زیادی به محصول وارد شود.بنابراین با ایجاد مراکز مشاورزه و کلینیکهای گیاهپزشکی و بکارگیری افراد کارآزموده در این مراکز و با در نظر گرفتن اینکه این افراد علم و آگاهی لازم در تشخیص و کنترل عوامل خسارتزا را دارند و به آفات و بیماریهای منطقه آشنائی کامل دارند. تشخیص و کنترل این عوامل به راحتی امکان پذیر خواهد بود و وجود این مراکز و کلینیک های گیاهپزشکی در بین تولید کنندگان محصولباعث دلگرمی کشاورزان و باغداران شده و به نوعی در رشد و اعتلاء کشاورزی منطقه مفید خواهد بود. کلینیک گیاهپزشکی با توجه به اهمیت بررسی و کنترل آفات، بیماری‌ها، علف‌های هرز و کنترل بیولژیک آفات و عوامل بیماری زای گیاهی با همکاری وهماهنگی مراکز گیاهپزشکی ملی و بین المللی در چهار واحد اصلی آفات، بیماریها، علفهای هرز و مبارزه بیولوژیک با پیگیری ماموریت های ذیل، فعالیتخواهد نمود:

•‌ بازدید از مزارع، باغات در جهت هدایت، توصیه، اجرا و نظارت بر روش‌های کنترل و مهار عوامل خسارتزای گیاهی

•‌ تشخیص آفات و بیماری‌های گیاهی و علف‌های هرز باغات، مزارع، پارک‌ها، فضای ‌سبز و...

•‌ تعیین بهترین زمان سم‌پاشی مبارزه موثر با علف‌های هرز و آفات و بیماری‌های گیاهی

•‌ بررسی‌های آزمایشگاهی لازم در جهت تشخیص عوامل زیان‌ آور گیاه‌پزشکی

•‌ استفاده بهینه، اصولی و منطقی سموم و جلوگیری از مصارف بی‌ رویه آن

•‌ تهیه کروکی و لیست بهره برداران از باغات و مزارع تحت حوزه عملکرد

•‌ تهیه هرباریوم علف‌های هرز شهرستان و فون حشرات و آفات منطقه

•‌ ارایه کلیه خدمات فنی و مهندسی گیاه پزشکی

•‌ بازدید از مزارع شهرستان و بررسی آفات، بیماری‌ها و علف‌های هرز

•‌ انجام پروژه‌های تحقیقاتی، آموزشی و اجرایی گیاه پزشکی

•‌ محاسبه مجموع دماهای روزانه برای پیش بینی زمان مبارزه با آفت

•‌ کاهش و کنترل خسارت آفات، بیماری ها و علف هرز

•‌ عقد قرارداد جهت کنترل بموقع عوامل خسارت زا

•‌ ایجاد اشتغال برای فارغ التحصیلان کشاورزی

•‌ جدول و نمودار تعداد شکار تله‌ های فرمونی

•‌ ترویج و گسترش مدیریت تلفیقی آفات

•‌ توصیه روشهای مبارزه تلفیقی

•‌ بازدید و نظارت بر گلخانه ها

•‌ برگزاری کلاس‌های آموزشی

•‌ صدور نسخه‌ های گیاه پزشکی

•‌ مشاوره در امور حفظ نباتات

بازدید و نظارت بر نهالستان

•تهیه و تولید و توزیع عوامل موثر در کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی