مأموریت‌ها و برنامه‌های آز فیتوشیمی

مأموریت این آزمایشگاه بررسی خواص بیولوژیکی عصاره، اسانس، ترکیبات استخراج شده و نیمه سنتزی، مطالعه پروتئین ها (ساختار و عملکرد) و بررسی انواع کاربردهای این ترکیبات از جمله کاربرد در کشاورزی، همچنین استخراج و تعیین ساختار مواد موثره از گیاهان بوده و در این راه از دو رویکرد استفاده می شود که شامل: ۱- جداسازی ترکیبات فعال بیولوژیکی از عصاره ها و فراکسیون های بدست آمده از گیاهان بر اساس نتایج بدست آمده از تست های بیولوژیکی و ۲- جداسازی و خالص سازی ترکیبات از عصاره های گیاهی با هدف کشف ترکیبات طبیعی جدید. ۱- مطالعه خواص بیولوژیکی عصاره، اسانس و ترکیبات مستخرج از گیاهان دارویی و جداسازی ترکیبات عصاره های گیاهی